پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2695)

آمار تحلیلی………………………………………67آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2692)

2-26 استاندارد سیستم مدیریت محیطی392-27 استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی392-28 استانداردهای تعهد اجتماعی402-29 سیستمهای مدیریت یکپارچه402-30 یکپارچه سازی QMS، EMS، OHSMS40فصل سوم423-1 نمونه ای از چند قرارداد433-1-2 قراردادهای بی او تی ( BOT ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2691)

1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب151-10-9کشش:151-11تاثیرات موثر شنا بر بدن151-12انواع حرکت های شنا161-13آموزش شنا:181-13-1شنای قورباغه181-13-2شنای پروانه:181-13-3کرال پشت181-14انواع شنای مسابقات:19شنای امدادی19شنای استقامت19شنای مختلط19شنای آزاد191-14-2شنای استقامت191-14-3شنای مختلط191-15شیرجه وتاریخ آن:19فصل دوم22بررسی محیط پیرامونی222-1تاریخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان232-1-1مروری بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2687)

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر:262-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک:272-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس:282-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ:292-13-6انواع شخصیت از نظر فروید :302-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون:312-13-8انواع شخصیت از دیدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2686)

پیشینه تحقیق:47جمع بندی: 55فصل سوم573-1 مقدمه583-2 روش تحقیق583-3. جامعه ی آماری593-4. نمونه گیری593-5. ابزار گردآوری دادهها59پرسشنامه امید میلر60پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی)61پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)613-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات623-7 روش جمع آوری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2682)

1-7-3- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE) …………………………………………………………..341-7-4- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)…………361-8- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها ………………………………………….371-8-1- آنتی اکسیدان ها ……………………………………………………………………………………………….371-8-2-فلاوونوییدها …………………………………………………………………………………………………….391-8-2-1- ادامه مطلب…

By 92, ago