مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p61-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ مدلسازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي (Ursus arctos) در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان زینب عبیداوي1*، کاظم رنگزن1، روحاله میرزایی2 و مصطفی کابلیزاده1 (تاریخ دریافت: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v6n1p1-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال ششم / شماره اول/ بهار ۱۳۹۶ مطالعه فلوریستیک رویشگاههاي شمشاد Buxus hyrcana Pojark.)) در جنگلهاي غرب هراز، آمل سعیده حسینزاده و امید اسماعیلزاده1* (تاریخ دریافت: 28/7/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 14/10/1395) چکیده 1011174272796 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v6n1p29-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال ششم / شماره اول / بهار ۱۳۹۶ مطالعه اثر جادههاي جنگلی بر ترکیب گونهاي گیاهان علفی در جنگلها (مطالعه موردي: جنگل اسالم) هاجر تارویرديزاده*، مهرداد نیکوي1، حسن پوربابایی1 و رامین نقدي1 (تاریخ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v6n1p29-fa-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال ششم / شماره اول / بهار ۱۳۹۶ مطالعه اثر جادههاي جنگلی بر ترکیب گونهاي گیاهان علفی در جنگلها (مطالعه موردي: جنگل اسالم) هاجر تارویرديزاده*، مهرداد نیکوي1، حسن پوربابایی1 و رامین نقدي1 (تاریخ ادامه مطلب…

By 92, ago