پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2682)

1-7-3- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE) …………………………………………………………..341-7-4- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)…………361-8- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها ………………………………………….371-8-1- آنتی اکسیدان ها ……………………………………………………………………………………………….371-8-2-فلاوونوییدها …………………………………………………………………………………………………….391-8-2-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2686)

پیشینه تحقیق:47جمع بندی: 55فصل سوم573-1 مقدمه583-2 روش تحقیق583-3. جامعه ی آماری593-4. نمونه گیری593-5. ابزار گردآوری دادهها59پرسشنامه امید میلر60پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی)61پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)613-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات623-7 روش جمع آوری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2687)

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر:262-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک:272-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس:282-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ:292-13-6انواع شخصیت از نظر فروید :302-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون:312-13-8انواع شخصیت از دیدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2691)

1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب151-10-9کشش:151-11تاثیرات موثر شنا بر بدن151-12انواع حرکت های شنا161-13آموزش شنا:181-13-1شنای قورباغه181-13-2شنای پروانه:181-13-3کرال پشت181-14انواع شنای مسابقات:19شنای امدادی19شنای استقامت19شنای مختلط19شنای آزاد191-14-2شنای استقامت191-14-3شنای مختلط191-15شیرجه وتاریخ آن:19فصل دوم22بررسی محیط پیرامونی222-1تاریخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان232-1-1مروری بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2692)

2-26 استاندارد سیستم مدیریت محیطی392-27 استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی392-28 استانداردهای تعهد اجتماعی402-29 سیستمهای مدیریت یکپارچه402-30 یکپارچه سازی QMS، EMS، OHSMS40فصل سوم423-1 نمونه ای از چند قرارداد433-1-2 قراردادهای بی او تی ( BOT ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2695)

آمار تحلیلی………………………………………67آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77فصل ادامه مطلب…

By 92, ago