بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵

مدلسازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي (Ursus arctos) در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان

زینب عبیداوي1*، کاظم رنگزن1، روحاله میرزایی2 و مصطفی کابلیزاده1

(تاریخ دریافت: 7/8/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 24/9/1395)
DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.18.61

چكيده
تعیین مطلوبیت زیستگاههاي حیات وحش داراي اهمیت بهسزایی در برنامههاي حفاظت و مدیریت حیـات وحـش اسـت. لـذا در پـژو هش حاضر، مدلسازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه انجـام شـد . بـدین منظور، پس از بررسی و رفع خودهمبستگی مکانی دادههاي حضور، دادهها به دو دسته دادههاي آموزش و آزمون تقسیم و بههمراه 10 متغیر محیطی (VIF<) انتخاب شده توسط MMS، وارد نرمافزار MaxEnt شد. اعتبارسنجی مـدل بـا اسـتفاده از AUC و تحلیـل جـک نـایف صورت گرفت. نقشه حضور/عدم حضور نیز براساس دو آسـتانه LPT و 10% تهیـه شـد . هـم چنـین تحل یـل جـک نـایف دیگـري جهـت حساسیتسنجی مدل و شناسایی متغیرهاي محیطی مهم در مدلسازي انجام شد. براساس یافتهها، مدل پیشبینی شده بهطور معناداري بهتر از
حالت تصادفی میباشد (AUC = , P = ). بهعلاوه، 75/20% منطقه بهعنوان زیستگاه مطلوب بالقوه خرس شناسایی شد. طبـق تحلیل جکنایف، بالاترین میزان موفقیت مدل در پیشبینی مناطق مطلـوب بـالقوه 46/88% محاسـبه شـد (P=). هـم چنـین، متغ یـر تیپبندي گیاهی بهعنوان مهمترین عامل مؤثر بر پراکنش گونه شناسایی شد. براساس یافتهها، موفقیت این روش در مـدل سـازي مطلوبیـت زیستگاه گونههاي حیات وحش همچون خرس قهوهاي تأیید شده، بهـرهگیـري از آن بـه عنـوان ابـزار ي نیرومنـد جهـت بهبـود اطلاعـات زیستگاههاي حیات وحش در سطح کشور پیشنهاد میگردد.

واژههاي كليدي: الگوریتم آنتروپی بیشینه، مدلسازي مطلوبیت زیستگاه، منطقه حفاظت شده شیمبار، خرس قهوهاي

۱. گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲. گروه محيطزيست، دانشکده منابعطبيعی و علوم زمين، دانشگاه کاشان
*: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: z.obeidavi@gmail.com
مقدمه
مدلسازي زیستگاه تکنیکی آشکار و قابل تکرار براي تشریح و نقشـهسـازي ارزشهـاي تنـوع زیسـتی شـامل گیاهـان یـا حیوانات و یـا هـر دو اسـت (8). تع یـین وضـعیت پـراکنشگونهها و زیستگاههاي آنها اهمیت بـه سـزایی در برنامـه هـايحفاظـت و مـدیریت حیـات وحـش دارد (21). اسـاس کـار مدلسازي زیستگاه، کمی کردن روابـط م یـان توزیـع گونـه ومحیطزیست پیرامون آن است (13) که در این میان بـه منظـور مدلسازي فراوانی یـا مطلوبیـت زیسـتگاه تحل یـل هـاي چنـدمتغیره متعددي توسعه یافتهاند (16). این مدلهاي چند متغیره که عموماً براي مشـخص کـردن مطلوب یـت ز یسـتگاه اسـتفادهمیشوند با کمک سـامانه اطلاعـات جغرافیـایی امکـان تهیـه نقشههاي بالقوه توزیع را فراهم میآورند (13). در این میان با توجه به پیشفرضهاي محدود کننـده حـاکم بـر روش هـاي پارامتریک مثل خطی بودن پاسخ گونه بـه عوامـل محیطـی و بهطور عمده عدم مشـاهده ا یـن گونـه پاسـخهـا ، روش هـاي ناپارامتري از جمله الگوریتمهاي یادگیري ماشینی که فـارغ ازاین گونه پیشفرضها مدلسازي را انجام میدهنـد بـا اقبـالبیشـتري مواجـه شـدهانـد. از جملـه روشه اي ناپـارامتري الگوریتم آنتروپی بیشینه اسـت کـه در حـال حاضـر یکـی ازبهترین و پرکاربردترین روشهاي مدلسازي پراکنش گونهاي بهشمار میرود. این الگوریتم چندمنظوره جهت تخمین توزیع احتمال با یافتن توزیع احتمال آنتروپی بیشـینه بـه پـیش بینـی احتمال توزیع بالقوه گونهها میپردازد (22). تئـوري آنتروپـی اولین بار توسط شانون در سال 1948 توسعه داده شد و پـساز آن بهطور گسترده در مسائل مختلف علمـی مـورد اسـتفادهقرار گرفت. آنتروپی بهصورت معیـار عـدم قطعیـت یـا امیـدریاضی اطلاعات تعریف شده است. در واقـع اصـل حـداکثرآنتروپـی معیـاري منطقـی و در عـین حـال تجربـی را بـراي انتخـاب بهتـرین تـابع توزیـع احتمـالاتی، از مجموعـه اي از توزیع هاي موردنظر بهدست میدهد. به گونـهاي کـه تـوزیعیبهترین خواهد بود که تابع آنتروپی را با توجه به محدودیتها با حداقل خطا بیشینه سازد (5).
در پژوهش حاضر مدلسازي مطلوبیـت زیسـتگاه خـرس
قهوهاي (Ursus arctos) در منطقه حفاظـت شـده شـیمبار بـااستفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه صورت پذیرفت. این گونه در بسیاري از اکوسیسـتم هـاي جنگلـی و کوهسـتان ی کشـورانتشار داشته، حفاظت از آن بهعنوان یک گونه چتر، حفاظـتاز دیگر گونههاي همبـوم را بـه دنبـال خواهـد داشـت. گونـه مطالعاتی در رده LC فهرست ســرخ (2009) IUCN (23)، رده II فهرست CITES (9) و نیز در گروه گونههاي حمایـت شده سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد. از اینـرو ش کل دادن پ ژوهشه ایی در رابط ه ب ا خ رس قه وهاي و زیستگاههایش از جایگاه ارزشمندي برخوردار اسـت؛ امـا بـاوجود این متأسفانه پژوهشهاي اندکی در این زمینه صـورتگرفته است؛ که از جمله این مطالعـات مـی تـوان بـه مطالعـه گاتلب و ضیایی (15)، که در سال 1999 به بررسی پراکنش و وضعیت خرس قهـوه اي و خـرس سـیاه در ایـران پرداختنـد،اشاره کرد. همچنین نظامی (6) در سـال 1387، بـوم شناسـی خرس در محدوده امن منطقه حفاظت شـده البـرز مرکـزي را مورد بررسی قرار داد. عطـایی و همکـاران ( 2) نیـز در سـال1391، مطلوبیت زیستگاه تابستانه خـرس قهـوهاي در منطقـهحفاظت شده البرز جنوبی را مورد مطالعه قرار دادند. در سـال1392 نیز، کمـایی (3) بـه ارز یـابی اثـر کـاربري اراضـی بـرمطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي پرداخت. متأسفانه همانگونه کـه مشـاهده مـیشـود ، عمده مطالعات صورت گرفته پیرامون ا یـن گونـه و نیازهـاي زیستگاهی آن محدود به منطقه حفاظـت شـده البـرز مرکـزي بوده، در این مطالعه سعی بر آن است تـا شناسـایی مطلوبیـتزیستگاه خرس قهوهاي و متغیرهاي زیستگاهی مؤثر بر آن در بخشهایی از غرب زاگرس صورت گیرد. بدیهی اسـت ایـن امر میتواند گامی مـؤثر در جهـت شـناخت خـرس قهـوهاي زاگرس و برنامهریزي جهت تمرکـز طـرح هـاي حفـاظتی بـرمناطق مطلوب بالقوه باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی پژوهش حاضر، منطقـه حفاظـت شـده شـیمباراست. این منطقه با وسعت بیش از 54139 هکتار بین 49 درجه و 30 دقیقه تا 49 درجه و 44 دقیقه طول شرقی و 32 درجـه و9 دقیقه تا 32 درجه و 39 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است
(شکل 1). این منطقه شامل دریاچه سد شهید عباسـپور ، تـالابشـیمبار و بخـش کوهسـتانی (حـداکثر ارتفـاع از سـطح دریـا، 3299 متر) است. همچنین منطقه مطالعاتی اقلیمهاي نیمهخشک و معتدل نیمهمرطوب را در بر میگیرد. میـانگین دمـاي سـالانهمنطقه بیش از 16 درجه سانتیگراد و میانگین بـار ش سـالانه آن
تا ب ـیش از 900 میلیمتر گزارش شده است. در بخش تالابی منطقه شیمبار تراکم بسیار بالایی از گونـه جـاز مشـاهدهمیشود. بخش کوهستانی منطقه نیـز ، جنگـل هـاي زاگـرس بـاغالبیت بلوط ایرانی را در بر میگیرد. بهعلاوه، در بخشهایی از منطقه، درختچههاي مورت معطر که بسیار متراکم و انبوه هستند وجود دارد. از دیگر گونههاي گیاهی موجود در منطقه میتـوان انجیر وحشی، پسته وحشـ ی، بـادام کـوهی، تمشـک وحشـی و کیکم را نام برد. آنچه بر اهمیت این منطقه افزوده اسـت وجـودگونــههــاي جــانوري ماننــد خــرس قهــوهاي، پلنــگ ایرانــی (Panthera pardus saxicolor) و کل و بز (Capra aegagrus) میباشد (1).
روش کار
در تهیه لایه حضور گونه مطالعاتی، موقعیـت 33 نقطـه حضـورخرس قهوهاي براساس نمایهها و دوربینکشـی طـی سـالهـاي1394-1393 توســـط GPS برداشـــت شـــد و وارد ســـامانه اطلاعات جغرافیایی گردید. در ادامـه همبسـتگی مکـانی نقـاطحضـور، بـا اسـتفاده از شـاخص مـورن (Moran’s I) محاسـبه شـد. بـهدلیـل وجـود همبسـتگی مکـانی میـان نقـاط حضـور
(P=, Z=, I=) و بهمنظـور از بـین بـردن ایـنهمبستگی، تابع تراکم کرنـل (Kernel Density) مـورد اسـتفادهقرار گرفت. در نهایت با بهرهگیـري از نـرمافـزارOccurrence Thinner 1.04 (24 و 25) تعداد نقاط حضور خرس قهوهاي بـه26 نقطه حضور کاهش یافت (شکل 1).
متغیرهاي محیطـی مـؤثر بـر پـراکنش خـرس قهـوهاي نیـزبراسـاس مطالعـات انجـام شـده پیرامـون زیسـتگاه و نیازهـاي بــوم شــناختی گونــه مطالعــاتی ( 2، 7، 12، 17 و 20) و نظــر کارشناسان تعیین گردید. همچنین آمادهسازي متغیرهاي ورودي پژوهش با استفاده از نـرم افـزارArcGIS 10 صـورت پـذیرفت. بدین ترتیب که در مورد لایههاي منابع آبی، همچنین لایـه هـاي زمینهاي کشاورزي، مناطق مسکونی و جـاده هـا کـه بـه منظـور تعیین فاصله گونه مطالعاتی از آنها مورد اسـت فاده قـرار گرفتنـد،آنالیز فاصله صورت گرفت. در تهیه شیب و جهت شیب نیـز از آنالیز سطح استفاده شد. در ادامه پس از تحلیل همخطـی چندگانـه براساس شاخص تورم واریانس (VIF) که با استفاده از نرمافزار SPSS 21 انجام شد، 8 متغیر از میان متغیرهاي پیوسـته موجـودبهعنوان متغیرهاي مؤثر بر پـراکنش گونـه در منطقـه مطالعـاتیانتخاب شد (VIF<). بدین ترتیب به همراه سه متغیـر طبقـهاي کاربري اراضی، اقلیم و تیـپ بنـدي گیـاهی، 11 متغیـر از میـان 15 متغیر اولیه جهت ورود به مرحله مدلسازي انتخـاب شـد (جـدول1). بهعلاوه، با بهرهگیري از نرمافزارMMS 1.07 (11 و 27)، 2047 ترکیب مختلف از 11 متغیر انتخابی (2047=1 -211) بهمنظور تعیین کارآمــدترین مجموعــه متغیرهــاي محیطــی براســاس میــزان
AUC (Area Under the receiver operating charachteristic Curve)، مورد سنجش قرار گرفت؛ کـه از ایـن میـان چهـار حالـت بهتـرینکارایی ممکن را دارا بوده، در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بهمنظور مدلسازي مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعـهاز نرمافزار MaxEnt 3.3.3k استفاده شده، متغیرهاي محیطـیانتخاب شده با استفاده از 1.07 MMS بههمراه نقـاط حضـورفاقـد همبس تگی مک انی ب هعن وان متغیره اي ورودي وارد نرمافزار گردیـد. طـی مـدلسـازي، داده هـاي حضـور گونـهمطالع اتی ب ه دو گ روه ش امل دادهه اي آم وزش (75%) و دادههاي آزمـون (25%) تقسـیم شـدند. هـم چنـین براسـاس

شکل 1. موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان خوزستان بههمراه نقاط حضور خرس قهوهاي در منطقه

-364997232926

جدول 1. متغیرهاي محیطی انتخاب شده جهت مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي ردیف نام متغیر محیطی نوع متغیر مقیاس منبع
1:100000 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اقلیم
کاربري اراضی
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 گسسته
اداره منابع طبیعی استان خوزستان 1:100000 گسسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 1: 50000 پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
USGS/SRTM 20 m پیوسته
9906008704326

تیپبندي گیاهی
فاصله از زمینهاي کشاورزي
فاصله از جاده
فاصله از مناطق مسکونی
فاصله از رودخانههاي فصلی
فاصله از دریاچه
نقشه رقومی ارتفاع (DEM)
شیب
جهت شیب
گسسته
مطالعه فیلیـپس و همکـاران ( 22)حدآسـتانه همگرا یـی برابـر00001/0 و نقاط حضور کاذب تحت عنوان نقاط پسزمینه بـهتعداد 10000 نقطه بهصورت تصادفی از تمام منطقـه مطالعـاتی انتخاب گردید. در مدلسازي از 15 اجرا و 5000 تکرار استفاده ش د، ک ـه در اج را ي تکراره ـا روش ارزی ابی ب وت اس ترپ (Bootstrap) بهکار رفت. در نهایت نقشـه م یـانگین ارائـه شـدهبهعنوان نقشه نهایی مطلوبیت زیستگاه گونه درنظر گرفته شد. در ارزیابی نتایج مـدل سـازي، تحلیـل آمـاري منحنـی ویژگـی عامـل
در یافـت کننـده (ROC: Receiver Operating Characteristic)و مساحت زیر منحنـی آن (AUC) بـهکـار رفـت. در ایـن زمینـهمیتوان اظهار داشت که، آزمودن کارآیی مدل در حالت ا یـدهآل نیازمند یک مجموعه داده مستقل است. امري که در بسـیاري از موارد بهویژه در رابطه با گونه هـاي تهدیـد شـده و در معـرضخطر امکانپذیر نیست. لذا رویکرد معمول در این گونـه مـوارددستهبندي تصادفی دادهها به دو مجموعه داده آموزش و آزمـونمیباشد؛ که منجربه ایجاد دادههاي شبهمستقل براي آزمودن مدل میشود (11 و 14). با این حال در نمونههاي کوچک اعمال این روش مناس ب نخواه د ب ود زیـرا در ای نص ورت مجموع ه دادههاي آموزش و آزمون بسیار کوچک خواهند شـد . از اینـرو پیرسون و همکاران روش جکنایف را جهـت فـائق آمـدن بـر این مسئله ارائه دادند؛ که در آن عملکرد مدل براسـاس توانـایی آن در پیشبینی یـک نقطـه حـذف شـده از مجموعـه داده هـاي آموزش ارزیابی میشود. بـدین ترتیـب در پـژوهش حاضـر بـاتوجـه بـه کـم بـودن تعـداد نقـاط حضـور مـورد اسـتفاده در مدلسازي، تحلیل جکنایف نیز جهت ارزیـابی تـوان مـدل درپیشبینی نقاط حضور مورد استفاده قرار گرفت؛ که اجراي ایـنتحلیل با استفاده از برنامه P Value Compute انجام شـد (21).
نکته قابل توجه در اجراي این تحلیل لزوم اعمال آسـتانه اسـتکه بدین منظـور دو حدآسـتانه مختلـف شـامل آسـتانه حـداقل
حض ور(LPT: Lowest Presence Threshold) (18 و 21) و آستانه حضور 10 % (4، 18 و 21) جهت تبـدیل نقشـه پیوسـته مطلوبیت به نقشه دو طبقهاي حضور و عدم حضور (مطلـوب ونامطلوب) استفاده شد. هـم چنـین تحلیـل جـک نـایف دیگـري بهمنظور حساسیتسـنجی مـدل و مشـخص نمـودن متغیرهـاي محیطی مهم در پـراکنش خـرس قهـوهاي مـورد اسـتفاده قـرارگرفت.

نتایج
شکل 2، نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه، همچنین نقشههاي دو طبقهاي مطلوب/ نامطلوب را نشـان مـیدهـد. همـانگونـه کـهمشـاهده مـیشـود، بیشـترین مطلوبیـت زیسـتگاه مربـوط ب ه بخش هاي جنوب شـرقی، شـمال و شـمال غربـی منطقـه اسـت. بهعلاوه، مناطق مطلوب بالقوه با آستانه حداقل حضـور (LPT)، 75/20 درصد و با آسـتانه حضـور 10%، 93/10 درصـد منطقـهحفاظت شده را در بر میگیرد (شکل 2).
در شکل 3، منحنی ROC میانگین اجراها بههمـراه انحـرافمعیار آن (009/0) نشان داده شده است. همانگونه که مشـاهدهمیشود، مـیزان AUC میانگین برابر 965/0 بهدست آمده اسـتکه بیانـگر پیشبینـی بسـیار عـالی مـدل مـیباشـد (P=).
بهعلاوه، مـیزان AUC براي دادههاي یادگیري در بهتـر ین اجـرابرابر 976/0 و براي دادههاي آزمون برابر 941/0 محاسـبه شـد؛ که این مقادیر نیز نشانگر پیشبینی بسیار عـالی مـدل در مقابـلAUC با مقدار 5/0 (به معنی تصادفی بودن پیشبینی) میباشـند
.(P=)
در ادامه چند نمونه از نتایج مربوط به آزمونهاي جکنایف در شکل 4، آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود در موارد (1) و (2) از شکل 4، نقطه حضور حذف شده ازمدلسازي در هر دو آستانه (آسـتانه حـداقل حضـور و آسـتانهحضور 10 %) بهدرستی پیشبینی شده است. این در حالی اسـتکه در موارد (3) و (4)، مدل در هیچ یک از آستانههـاي اعمـالشده قادر به پـیشبینـی درسـت نقطـه حضـور حـذف شـده از مدلسازي نبود. همچنین در موارد (5) و (6)، مـدل پـیشبینـیشده تنها با آستانه حداقل حضور قادر به پیشبینی درست نقطـهحضور حذف شده از مدلسازي است. بهعـلاوه ، در مـوارد (7)

شکل 2. نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي بههمراه نقشههاي دوطبقهاي حضور و عدم حضور گونه در منطقه حفاظت شده شیمبار

شکل 3. منحنی ROC و میزان AUC مربوط به مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي در منطقه مطالعاتی

و (8) از همین شکل، باز هـم شـاهد پـیشبینـی درسـت نقطـه منـاطق مطلـوب بـالقوه (Success rate=Low omission rate) حضور حذف شده از مدلسازي تنها بـا اعمـال آسـتانه حـداقلبــا آســتانه حــداقل حضــور، 46/88 درصــد و بــا آســتانه حضور هستیم؛ با این تفاوت کـه در ایـن زمینـه اگرچـه آسـتانهحضـور 10%، 54/61 درصـد بـهدسـت آمـد کـه ایـن یافتـه در حضور 10% قادر به پیشبینی درست نقطه حضور حذف شده از هـر دو آس تانه از اخ تلاف آم اري معن اداري برخ وردار ب ود مدلسـازي نبـود امـا ایـن نقطـه در مجـاورت منـاطق حضـور،(P=0/000 ،LPT ؛ 10 % ، 0036/0=P) (جــدول 2). براســاس پیشبینی شده است. در مجموع میزان موفقیت مدل در پیشبینی یافتههاي مورد اشاره، نرخ موفقیـت در هـر دو آسـتانه بـیش از

شکل 4. چند نمونه از آزمونهاي جکنایف: در هر مورد ضمن نمایش نقاط حضور گونه مطالعاتی (نقاط سیاه رنگ)، نقاطی که در هـر بار، مـدلسازي بـ دون آنهـا صورت گرفتـه (نقاط قرمز رنگ) نمایش داده شـدهاند، در این شکل، مشخصموارد شده با اعداد فرد ((1)، (3)، (5) و (7)) مربـوط به آست انه حداقل حضور و موارد مشخص شـده با اعـداد زوج ((2)، (4)، (6) و (8)) مربوط به آستانه حضـور 10% میباشند (رنگی در نسخه الکترونیکی).

جدول 2. تحلیل جکنایف مربوط به مدل هاي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي

آستانه حداقل حضور آستانه حضور 10 درصد

تعداد نقاط حضور تعداد پیشبینیهاي صحیح P valueتعداد نقاط حضور تعداد پیشبینیهاي صحیح P value
0/0036 16 26 0/000 23 26

50 درصد بوده، بدین ترتیب براساس تحلیل جـک نـایف مـدلپیشبینی شده بهتر از حالت تصادفی ارزیابی میشود.
نتایج ارزیابی ترکیبهاي مختلف متغیرها بـا بهـرهگیـري ازنرمافزار MMS 1.07 بر مبناي میزان AUC در جـدول 3، آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود حالت چهـارم بـا 10 متغیـر و میـزان AUC معـادل 965/0 بـالاترین میـزان AUC را بهخود اختصاص داده، بدین ترتیب طی پژوهش حاضـر مبنـايقضاوت قرار گرفت.
در ادامه، نتایج آزمون جکنـایف جهـت تع یـین مهـم تـرین متغیرهاي محیطی مؤثر در مدلسازي کـه در قالـب سـه حالـتشامل مدلسـازي با حذف متغیر محیطی موردنظر، مدل ســازي تنها براساس وجود یـک متغیـر و مـدل ســازي براسـاس تمـاممتغیرها انجام میشود، آورده شده است. همانگونه که شـکل 5 نشان میدهد، فاصله از مناطق مسکونی متغیري است که بـدونآن بـیشتـرین کـاهش در میـزان AUC رخ داده و میـزان ایـن شاخص به 85/0 تنزل یافته است که این امر بیانگر اهمیت ایـن متغیر در مدلسازي است؛ در ایـن زمینـه دو متغیـر تیـپ بنـديگیــاهی (865/0=AUC) و فاصــله از جــاده (892/0=AUC)
جدول 3. کارآمدترین مجموعه متغیرهاي محیطی در مدل سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي

AUC تعداد متغیرها متغیرهاي محیطی مدل
0/913 8 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه 1
0/911 8 کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM) 2
0/930 9 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطقمسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM) 3
0/965
10 اقلیم، کاربري اراضی، تیپبندي گیاهی، فاصله از زمینهاي کشاورزي، فاصله از جاده، فاصله از مناطقمسکونی، فاصله از رودخانههاي فصلی، فاصله از دریاچه، نقشه رقومی ارتفاع (DEM)، شیب 4

م
تغي
محيطي

هاي
ر

م

تغي

محيطيقیمت: تومان


پاسخ دهید